Põhikiri

Prindi | Tekst: a a

Mittetulundusühing Laskespordiklubi Rewal
P Õ H I K I R I

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu nimi on Laskespordiklubi Rewal (edaspidi - Ühing).
2. Ühing on vaba algatuse alusel asutatud mittetulundusühing, mis edendab ja koordineerib oma liikmete practical-laskespordi tegevust. Ühing ühendab practical-laskmise alal tegutsevaid füüsilisi isikuid.
3. Ühingu tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel ja aruandlusel Ühingu liikmete ees.
4. Ühing juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, käesolevast Põhikirjast ning Ühingu juhatuse poolt kinnitatavast kodukorrast.
5. Oma õiguste teostamiseks on Ühingul õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste või kohtute poole.
6. Ühingu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
7. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
8. Ühingul on oma pitsat, pangaarve, atribuutika ja sümboolika.
9. Ühingul on oma sümboolika kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
10. Ühingu asukoht on Tallinn ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.
11. Ühing on asutatud ja põhikiri kinnitatud 09. oktoobril 2006. aastal.

II EESMÄRK JA TEGEVUS

12. Ühingu eesmärgiks on oma liikmete practical-laskmise harrastuse koordineerimine, laskmisvõistluste organiseerimine, täiendkoolituse organiseerimine ja läbiviimine, klubilise koostegevuse organiseerimine.
13. Ühing kaitseb ja esindab oma liikmete ühishuvisid kodu- ning välismaal, teeb koostööd teiste sarnaste klubidega Eestis ja teistes riikides ning ka muude organisatsioonide, kohalike omavalitsuste, juriidiliste- ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal.
14. Ühing viib läbi tasulisi üritusi ning asutab sihtotstarbelisi fonde ja kapitale põhikirjaliste ülesannete täitmiseks, sporditegevuse korraldamiseks ja practical-laskmise propageerimiseks.

III LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

15. Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja, osalevad aktiivselt Ühingu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
16. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Ühingu Juhatusele (edaspidi – Juhatus).
Juhatus otsustab füüsilise isiku kandidatuuri sobivuse 15 päeva jooksul avalduse laekumise päevast. Positiivse otsuse korral saab liikmekandidaadist kandidaatliige. Kandidaatliige peab ühe aasta jooksul edukalt sooritama IPSC Eesti Regiooni tunnustust omava juriidilise isiku juures Turvakursuse. Hiljemalt üks aasta pärast kandidaatliikme staatuse saamist otsustab Juhatus, kas isikust saab täisliige. Otsustamisel võetakse arvesse isiku tegevus Ühingus, laskevõistlustest osavõtt, isiku üldine aktiivsus Eesti practical-laskespordi alal jms. Juhatuse positiivse otsuse korral saab kandidaatliikmest täisliige.
17. Ühingu sisseastumismaksu ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestab Ühingu Juhatus.
18. Ühingu liige võib oma isikliku soovi või juhtorgani otsuse põhjal ja Juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Ühingu liikmeskonnast peale vastastikuste kohustuste likvideerimist välja astuda. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.
19. Ühingu liikme kuuluvuse Ühingusse võib Juhatuse otsusega ajutiselt peatada või liikme Ühingust välja arvata, kui ta ei täida Ühingu põhikirja, on Ühingut oluliselt kahjustanud kas moraalselt või materiaalselt või on jätnud tasumata Ühingu liikmetele kehtestatud maksud või jätab süstemaatiliselt täitmata Ühingu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piirides kehtestatud akte. Juhatuse otsust liikmeskonnast väljaarvamise kohta võib vaidlustada Üldkoosolekul.
20. Ühingust väljaastumisel või -arvamisel eelnevalt tasutud makse liikmetele ei tagastata.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

21. Ühingu liikmel on õigus:
21.1. osaleda Ühingu tegevuses ja juhtimises;
21.2. seada üles oma kandidatuuri või esindajaid Ühingu organitesse;
21.3. osaleda teiste Ühingu organite valimisel ning Juhatuse koosseisu kinnitamisel;
21.4. esindada Ühingut Juhatuse volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
21.5. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Ühingu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Ühingu tegevusest vajalikku informatsiooni;
21.6. esitada Ühingu juhtorganitele taotlusi materiaalse abi ja muu toetuse saamiseks;
21.7. kasutada vastavalt kehtestatud tingimustele Ühingu sümboolikat, vara ja vahendeid;
21.8. Ühingu liikmeskonnast välja astuda.
22. Ühingu liige on kohustatud:
22.1. järgima Ühingu Põhikirja ning valitud organite ja juhtide poolt nende pädevuse piirides kehtestatud akte;
22.2. tagama oma aktiivse osalemise Ühingu Üldkoosolekul ja valituna ka Ühingu organites;
22.3. tasuma õigeaegselt Ühingu kehtestatud makse;
22.4. kasutama heaperemehelikult Ühingu sümboolikat, vara ja vahendeid;
22.5. hoidma ja kaitsma Ühingu head nime, seisma Ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.
23. Teisi õigusi ja kohustusi saab kehtestada Ühingu Üldkoosolek ja Juhatus, omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusolekut.

V ÜHINGU STRUKTUUR JA JUHTIMINE

24. Ühingu kõrgemaks organiks on Ühingu liikmete Üldkoosolek, mille kutsub kokku Juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Ühingu internetilehel ette teatama vähemalt 30 päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra punktid.

25. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
25.1. Põhikirja muutmine ja Ühingu eesmärkide muutmine;
25.2. Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemise või jagunemise otsustamine;
25.3. majandusaasta aruande kinnitamine;
25.4. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
25.5. Ühingu Juhatuse esimehe ja teiste Juhatuse liikmete volituste aja, ametikohtade ning selleks ajaks valitavate Juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
25.6. Ühingu Juhatuse liikmete valimine, revisjoni või audiitori määramine.
26. Ühingu Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a. Põhikirja muutmine ja Ühingu tegevuse lõpetamise otsus, mille vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalejate häältest. Kui koosolekul ei osalenud nõutud arv liikmeid, kutsutakse kokku uus koosolek 30 päeva jooksul, teatades sellest ette 7 päeva. Teist korda kokkukutsutud koosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohaleilmunud liikmete arvust. Tegevuse eesmärgi muutmiseks on vaja 2/3 Ühingu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek tuleb esitada kirjalikult.

27. Ühingu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku kui seda nõuavad Ühingu huvid või nõue on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmete poolt.
28. Juhatusse valitud liikmed valivad endi seast Juhatuse esimehe, kes juhib Juhatuse tegevust.
29. Kõigil Ühingu liikmetel on hääletamisel üks hääl.
30. Üldkoosolekute vaheajal juhib Ühingu tööd Juhatus, mille kutsub kokku Juhatuse esimees vähemalt kord poole aasta jooksul.
31. Juhatuse liikmete arv on 1 kuni 5.
32. Juhatus võtab vastu otsuseid Ühingu juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuulub:
32.1. juhendite, määruste ja kalenderplaanide kinnitamine;
32.2. Ühingu üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
32.3. liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
32.4. Juhatuse liikmete määramine Üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;
32.5. Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine;
32.6. mitmesugustesse spordi- jt liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
32.7. Ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine, nende esitamine üldkoosolekule;
32.8. Ühingu komisjonide, institutsioonide jt organite juhtide nimetamine.
33. Juhatus võib vastu võtta otsuseid kui koosolekus osaleb üle poole liikmetest ja poolt hääletab üle poole hääletanuist. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
34. Juhatus määrab palgaliste töötajate kooseisu, kinnitab ametipalgad ning asjaajamisjuhendid.
35. Kõik juhatuse liikmed esindavad Ühingut õigustoimingutes ainuisikuliselt.
36. Juhatus lahendab kõik küsimused, mis ei nõua Põhikirja ja kehtiva õiguskorra põhjal Üldkoosoleku kokkukutsumist.
37. Üldkoosolek võib Juhatuse liikme tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Ühingut juhtida, või mõnel muul mõjuval põhjusel.
Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud Juhatuse liikmed asendatakse Üldkoosolekul Juhatuse esimehe ettepanekul.
38. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
39. Revidendiks või audiitoriks ei või olla Ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
40. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
41. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

VI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

42. Ühingu vahendid ja vara moodustuvad:
42.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
42.2. füüsiliste- ja juriidiliste isikute annetustest;
42.3. riiklikest ja üleriigiliste spordiühenduste toetustest;
42.4. toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
42.5. põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, majutus- ja toitlustusteenuse ning transporditeenuste osutamisest, tasuliste koolituste korraldamisest, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga , intressitulust ning muudest laekumistest.
43. Ühingu vahendid ja vara kuuluvad Ühingule ning kasutatakse ja käsutatakse Ühingu põhieesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale Põhikirjale. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu kohustuste eest.
44. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril.
45. Juhatus kontrollib Ühingu raamatupidamise vastavust raamatupidamise seadusele.
46. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab selle Üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Juhatuse liikmed.
47. Ühing maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsioone õigusaktides sätestatud korras.
Ühing esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktides kehtestatud korras.

VII ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

48. Ühingu tegevus lõpetatakse:
48.1. Üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletab üle 2/3 Üldkoosolekul osalenud liikmete esindajatest;
48.2. pankrotiavalduse alusel, mille esitab Juhatus, kui selgub, et Ühingul on vähem vara kui võetud kohustusi;
48.3. sundlõpetamise korras kohtuotsusega.
49. Ühingu lõpetamiseks moodustatakse Likvideerimiskomisjon, kuhu kuuluvad Juhatuse liikmed, kui Üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
50. Likvideerimiskomisjon:
50.1. lõpetab Ühingu toimingud;
50.2. avaldab Ühingu lõpetamise teate avalikes teabevahendites;
50.3. esitab avalduse Ühingu kustutamiseks registrist;
50.4. annab Ühingu dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule;
50.5. esitab avalduse dokumentide hoidja nime kandmiseks registrisse;
50.6. teeb muid vajalikke toiminguid Ühingu tegevuse lõpetamiseks.
51. Ühingu lõpetamise korral jagatakse Ühingu vara Üldkoosoleku otsusel Ühingu liikmete vahel proportsionaalselt.


Ühingu põhikiri on vastu võetud asutamiskoosolekul 09. oktoobril 2006.a.