Kodukord

Prindi | Tekst: a a

Laskespordiklubi Rewal
kodukord


Mõisted

Klubi – Mittetulundusühing Laskespordiklubi Rewal
Klubiliige – Klubi liige
Juhatus – Klubi juhatus
Põhikiri – Klubi põhikiri
Kodukord – käesolev kodukord
IPSC Eesti regioon – Eesti practical-laskmise ühing MTÜ
Turvakursus – IPSC Eesti regiooni poolt aktsepteeritav turvakursus

1. Klubi

1.1. Klubi sümboolika

1.1.1. Klubi sümboolikat võivad kasutada kõik Klubiliikmed.

1.1.2. Klubi sümboolika kasutamine mõne muu ühingu, organisatsiooni või klubi esindamisel ei ole lubatud.

1.1.3. Klubi sümboolika kasutamisel tuleb hoida Klubi head mainet.

1.2. Klubi paremusjärjestus

1.2.1. Vastavalt Klubiliikmete võistlustulemustele peab Klubi oma liikmete kohta paremusjärjestust.

1.3. Klubi esindusvõistkond

1.3.1. Klubi esindusvõistkond määratakse vastavalt klubisisesele paremusjärjestusele ning liikmete soovile Klubi esindada.

1.3.2. Klubi võib Juhatuse otsusega toetada Klubi esindusvõistkonna osavõttu laskevõistlustelt.

1.4. Klubiliikmete sponsoreerimine

1.4.1. Juhatuse otsuse alusel võib Klubi sponsoreerida täisliikme staatust omava Klubiliikme laskespordiga seonduvat tegevust või varustuse soetamist.


2. Liikmed

2.1. Liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaarvamine

2.1.1. Klubil on õigus teha Klubiliikmete ja Klubi liikmekandidaatide kohta päringuid ja taustauuringuid otsustamaks liikme sobivuse Klubisse.

2.1.2. Liikmete vastuvõtmisel, väljaastumisel ja väljaarvamisel lähtutakse Põhikirjast.

2.1.3. Klubiliikme IPSC liikmestaatuse kaotamisel võib Juhatus otsustada liikme Klubist väljaarvamise.

2.1.4. Klubi juhatusel on õigus Klubiliige Klubist välja arvata, kui

2.1.4.1. klubiliige on kahjustanud Klubi majanduslikult või moraalselt.
2.1.4.2. klubiliikme maine võib negatiivselt mõjutada Klubi mainet.

2.2. Liikmestaatus

2.2.1. Kandidaatliige – Klubi liikmeks võetud isik, kes ei ole veel saanud täisliikme staatust.

2.2.2. Täisliige – Klubi täieõiguslik liige, kes on edukalt läbinud turvakursuse ning osaleb aktiivselt klubi tegevuses.

2.2.3. Kuldliige – Klubi täisliige, kellele on Klubi juhatuse poolt antud kuldliikme staatus. Kuldliikmele kehtivad ka kõik täisliikme hüved ja kohustused.

2.3. Kuldliikmed

2.3.1. Kuldliikmete õigused

2.3.1.1. Kasutada Klubi lasketiiru ja laskepaika vabalt valitud ajal, selleks eelnevalt registreerides.
2.3.1.2. Kasutada Klubi varustust ja seadmeid vastavalt määratud korrale.
2.3.1.3. Osaleda klubisisestel võistlustel ilma osalustasuta.
2.3.1.4. Registreerida eelisjärjekorras Klubi korraldatavatele üritustele, koolitustele ja treeningutele.


3. Maksud ja tasud

3.1. Liikmemaks

3.1.1. Klubi tasub iga-aastaselt IPSC Eesti regioonile iga IPSC liikmestaatust omava Klubiliikme pealt aastamaksu, mis tasutakse jooksva aasta eest ette. Nimetatud aastamaksu suuruse määrab IPSC Eesti regioon.

3.1.2. Klubi kogub kõikidelt Klubiliikmetelt liikmemaksu, millega kaetakse IPSC Eesti regioonile tasutavad maksud, Klubi püsikulud, Klubi arenduskulud ning muud Klubi kohustused.

3.1.3. Klubi kuldliikmetele kehtib kuldliikmemaks.

3.1.4. Klubi liikmemaksu tasutakse kalendriaasta kaupa vastavalt määratud tingimustele.

3.1.5. Jooksva aasta liikmemaksu kohustus tekib 1. jaanuari seisuga. Klubist välja astumisel või välja arvamisel jääb jooksva aasta maksekohustus püsima.

3.1.6. Klubiga liituja tasub esimese aasta liikmemaksu vastavalt järelejäänud kuudele (liikmemaksu arvestatakse täpsusega üks kuu k.a. kuu, mil otsustati liikme Klubisse vastuvõtmine).

3.1.7. Kui liikme Klubisse vastuvõtmine otsustati peale jooksva aasta liikmemaksu maksetähtaega, siis kehtib antud klubiliikmele liikmemaksu maksetähtajana üks (1) kuu alates liikme Klubisse vastuvõtmisest.

3.1.8. Liikmemaksu ja kuldliikmemaksu suuruse ning maksetingimused määrab Klubi juhatus.

3.2. Sisseastumistasu

3.2.1. Klubiga liitumisel (liikmele kandidaatliikme staatuse andmisel) tasub liituja ühekordset sisseastumistasu.

3.2.2. Kui liituja pole läbinud Turvakursust, siis liidetakse sisseastumistasule ka Turvakursuse tasu. Eelnimetatud juhul tuleb Turvakursus sooritada kahe järgneva Klubi poolt korraldatava Turvakursuse jooksul.

3.2.3. Turvakursuse tasu tagastamisele ei kuulu.

3.2.4. Sisseastumistasu suuruse ja maksetingimused määrab Klubi juhatus.

3.3. Võistluse osavõtutasu

3.3.1. Nii klubisisese kui ka klubidevahelise võistluse osavõtutasu ja maksetingimused määrab võistluse korraldaja. Klubisisese võistluse puhul on selleks Klubi juhatus.


4. Võistlused ja treeningud

4.1. Võistlused

4.1.1. Klubi korraldab regulaarselt klubisiseseid võistlusi ning koostöös teiste klubidega ka klubidevahelisi võistlusi.

4.1.2. Klubisiseselt võistluselt on õigus osa võtta kõikidel Klubiliikmetel. Kui võistlustel on osavõtjate arv piiratud, siis toimub valik eelregistreerimise põhjal.

4.2. Treeningud

4.2.1. Klubi korraldab treeninguid, millest on õigus osa võtta kõikidel Klubiliikmetel. Kui treeningpaigas on kohtade arv piiratud, siis toimub valik eelregistreerimise põhjal.

5. Soovitused

5.1. Käitumine laskepaigal
Harjutamise ning võistluste ajal tuleb arvestada kuidas laskepaigas käitutakse ning millisesse seisukorda jäetakse laskepaik peale treeningut või võistlust.
Nimetatud asjaolud jätavad practical-laskuritest mulje väljapoole. Laskevõistluse korraldaja või laskepaiga pidaja poolt määratakse suitsetamise koht. Isegi tegevused, mis esmapilgul näivad süütud, võivad lõppkokkuvõttes anda negatiivse üldmulje kõigi practicali harrastajate kohta. Kui juhinduda põhimõttest, et jätame laskeala peale treeningut või võistlusi endast maha paremas seisukorras kui ta oli meie kohale tulles, võite olla kindlad, et Teid ka teinekord sellel laskealal heameelega vastu võetakse.

5.2. Laskmine ja märklehed
Tee kindlaks milliseid relvi ning milliseid märke võib sellel konkreetsel laskealal kasutada. Arvesta ka teiste samal laskealal tegutsevate laskuritega.
Laskepaikades püstitatud kaitsevallid või –seinad võimaldavad samaaegselt kasutada mitut laskerada. Igale laskepaigale on kehtestatud oma ohutusnõuded lähtuvalt laskepaiga erisustest. Pea neist alati kinni ning ära ürita neid oma kasuks ”venitada”. Kui laskerajal on välja ehitatud püsivalt kinnitatud märkide alused, tuleb neid oma märkide kinnitamiseks ka kasutada. Juhul, kui laskealal fikseeritud märgialused puuduvad või need on võimalik soovi korral / omaniku loal eemale tõsta, aseta oma märklehed selliselt, et nad ei oleks kaitsevallist kaugemal kui 10 meetrit. Jälgi laskmise ajal oma laskesektorit. Ohutu laskesektor moodustab 180 kraadi üksnes juhul, kui märki ümbritsevate kaitsevallide kõrgus on vähemalt 5 meetrit.

5.3. Ettevaatusabinõud ning tegutsemisjuhised
Laskepaiga kasutamise ning laskmisega seotud eeskirjad, mille on kehtestanud laskepaiga pidaja, on kohustuslikud täitmiseks. Laskepaigale minek ning sealt lahkumine on lubatud üksnes selleks ette nähtud sissesõitude / läbipääsude kaudu. Enne märklehtede juurde minekut veendu alati, et keegi Sinu kõrval ei alusta samal ajal laskeharjutuse sooritamist. Märkide juurde minekuks kasuta vaid selleks ettenähtud juurdepääsuteid.
Kaitsevallidel liikumine ilma vastava eriloata on keelatud. Samuti on keelatud siseneda laskealale või seda ümbritsevale alale eirates suletud tõkkepuud või vastavaid hoiatusmärke ilma laskepaiga pidaja või kohtuniku sellekohase eriloata.
On soovitav eelnevalt uurida laskepaigale erakorralise abi saamise võimalusi, kas laskepaigal on olemas pidev telefoniühendus või kuidas selles piirkonnas levib mobiiltelefon. Samuti on vaja teada kui kaua võib abi kohalejõudmine aega võtta ning kas peale üldise hädaabinumbri on veel mõni kontaktnumber millelt saab abi kutsuda.

Laskmise ajal
 • kasuta kõrvaklappe ja prille (ka pealtvaatajana);
 • jälgi, et laskesektor oleks ohutu;
 • jälgi, et relv oleks pidevalt suunatud märkide poole;
 • jälgi, et teised laskurid sooritaksid laske üksnes märkide, mitte kaitserajatiste jt. objektide pihta;
 • jälgi erilise tähelepanuga teise laskuri tegutsemist tõrke kõrvaldamisel;
 • peale laskmise lõpetamist korrasta laskepaik;
 • kogu padrunikestad selleks ette nähtud anumatesse või võta kaasa ümberlaadimise tarbeks;
 • aseta katkised märklehed ja muu prügi vastavatesse konteineritesse;
 • lülita enda järel välja kõik elektrit kasutavad laskepaiga vahendid, kustuta tuled juhul kui teised neid edasiselt ei kasuta;
 • anna laskepaiga pidajale teada kõigist probleemidest millega laskepaiga kasutamise käigus kokku puutusid;

5.4. Tuleohutus
Laskepaigas on lahtise tule tegemine lubatud vaid laskepaiga pidaja loal.

5.5. Meditsiiniline abi
Laskepaika peaks vajaduse korral olema võimalik saada kiiresti kvalifitseeritud abi. Iga laskur peaks mõningal määral teadma esmaabivõtteid. Laskepaigas peavad olema esmaabivahendid ning igal laskuril võiks kaasas olla elementaarne esmaabi komplekt.

Kui laskepaigal juhtub tõsine õnnetus:
 • katkestada koheselt laskmine ning laadida relvad tühjaks;
 • anda kannatanule esmaabi;
 • kutsuda koheselt kiirabi ning vajadusel ja võimaluse olemasolul alustada kannatanu transporti haiglasse;
 • saata keegi kiirabile vastu;
 • juhul kui kannatanut on vaja transportida isikliku sõidukiga tuleks valida selline, kus kannatanu on võimalik asetada lamavasse asendisse;
 • tagada kannatanule rahu ning piirata õnnetuspaik;
 • teatada politseile;
 • koguda andmed võimalike intsidendi pealtnägijate kohta;
 • mitte lahkuda sündmuskohalt enne politsei saabumist.

RewalKlubiKodukord